Producenci
Promocje
Vita Biosa zestaw 2x1l -50% rabatu na drugą butelkę - suplement diety PROMOCJA! (1)
Vita Biosa zestaw 2x1l -50% rabatu na drugą butelkę - suplement diety PROMOCJA! (1)

253,50 zł

Cena regularna: 338,00 zł

zestaw
PROMOCJA ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE+ ASTION POWER SERUM
PROMOCJA ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE+ ASTION POWER SERUM

199,00 zł

Cena regularna: 318,00 zł

szt.
ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE zestaw 2 kremów z wyciągiem ze śluzu ślimaka (1)
ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE zestaw 2 kremów z wyciągiem ze śluzu ślimaka (1)

299,00 zł

Cena regularna: 398,00 zł

szt.
ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE krem z wyciągiem ze śluzu ślimaka
ASTION ANTY-AGING CONCENTRATE krem z wyciągiem ze śluzu ślimaka

189,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

szt.
Vita Rosa suplement diety 2 x 1000 ml PROMOCJA!
Vita Rosa suplement diety 2 x 1000 ml PROMOCJA!

216,00 zł

Cena regularna: 270,00 zł

szt.
Vita Rosa 20+7 suplement diety 2x500 ml    PROMOCJA 1+50% RABATU na drugą butelkę
Vita Rosa 20+7 suplement diety 2x500 ml PROMOCJA 1+50% RABATU na drugą butelkę

142,50 zł

Cena regularna: 190,00 zł

szt.
Blog - najnowsze artykuły
Zapraszamy do zapoznania się z poradami na temat zdrowia, urody i zdrowego stylu życia.
Czy probiotyki mogą pomóc oczyścić organizm z toksyn?

Toksyny są substancjami, które stanowią potencjalne zagrożenie dla organizmu. Niestety towarzyszą nam na co dzień. To różnego rodzaju związki chemiczne, które wywierają szkodliwy wpływ na nasz organizm. Docierają do nas wraz z powietrzem, pożywieniem, którym oddychamy, wysoko przetworzoną żywnością, lekami i używkami. Stanowią m.in. przyczynę naszego złego samopoczucia, przedwczesnego starzenia, nadwagi oraz bywają podstawą różnych czasem bardzo poważnych schorzeń.

Hipokrates miał rację….

Hipokrates twierdził, że śmierć zaczyna się w jelitach, a układ pokarmowy to „ korzenie zdrowia” ludzkiego organizmu. Jak się dziś okazuje od stanu zdrowia jelit, a ściślej mówiąc od zaburzeń mikrobioty zależy nie tylko stan naszego ciała, ale również umysłu.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami rosnącej fali chorób zapalnych jelit, otyłości, insulinooporności  oraz  NAFLD (niealkoholowej choroby stłuszczenia wątroby).

Regulamin

 Regulamin dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepdobry.pl

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej nazywanym także „Regulaminem”) jest mowa o :
 •  „Sprzedawcy” – rozumie się przez to spółkę Abba Pharm Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 14, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000119063, posiadającą numer NIP: 527 23 80 686, REGON: 015191942
 •  „Kupującym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa podpunkcie c. Poniżej i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub podejmującą za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej czynności, zmierzające do zawarcia takiej umowy sprzedaży,
 •  „Sklepie” – rozumie się przez to stronę internetową dostępną pod adresem www.sklepdobry.plza pośrednictwem której Sprzedawca umożliwia nabywanie produktów użytkownikom sieci Internet;
 • „Towarach” – rozumie się przez to rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku, prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb zawierania oraz warunki umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie których Kupujący nabywają Towary od Sprzedawcy.

 

 1. Dokonując transakcji za pośrednictwem Sklepu, Kupujący akceptuje określone w niniejszym Regulaminie warunki umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie.

 

 1. Kupującym mogą być  osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski  lub podmioty mające siedzibę na terytorium Polski.

 

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu, możliwe jest po uprzednim pozostawieniu swoich danych adresowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w aplikacji dostępnej na witrynie internetowej, o której mowa w punkcie 1 lit. c) powyżej. ( zakupy bez rejestracji ) lub po zarejestrowaniu się Kupującego w sklepie. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w aplikacji – dostępnej za pośrednictwem Sklepu – danych, o których mowa w § 8 poniżej. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Dostęp do konta jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła.

 

 1. Umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, Sprzedawca może uzależnić od uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przeprowadzenia rejestracji, przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów.

 

 1. Przez dokonanie rejestracji poczytuje się, że Kupujący zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

 1. Każdy Kupujący samodzielnie określa hasło dostępu do konta. Kupujący zobowiązani są do zachowania hasła w poufności.

 

 1. Podejmowanie przez Kupującego czynności zmierzających do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, możliwe jest po zalogowaniu się Kupującego. Logowanie polega na aktywacji konta Kupującego, poprzez wprowadzenie przypisanego do danego konta loginu oraz hasła.

 

 1. Sprzedający zastrzega możliwość wycofania asortymentu.

 

 • 2 Tryb zawarcia umowy

 

 1. Prezentowanie przez Sprzedawcę asortymentu Towarów za pośrednictwem Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy ich sprzedaży (nie jest to oferta).

 

 1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, Kupujący po zalogowaniu się na przypisane mu konto, składa za pośrednictwem witryny internetowej, o której mowa w §1 pkt 1 lit. c) „Zamówienie”. W celu wygenerowania Zamówienia, Kupujący wypełnia odpowiednie pola, w dostępnym na witrynie Sklepu formularzu Zamówienia, określając w szczególności:

 

 • rodzaj i ilość Towaru, którego zakupem jest zainteresowany;
 • sposób uiszczenia zapłaty za nabywany Towar, wybrany spośród możliwości określonych w § 5 ust. 5 poniżej;
 • miejsce odebrania Towaru (jeżeli jest ono inne niż przy dokonywaniu rejestracji);
 • sposób przesłania Towaru do miejsca odbioru, wybrany spośród możliwości określonych w § 4 ust. 4 i 6 poniżej.

 

 1. Zamówienie uważa się za złożone, z chwilą określenia przez Kupującego w formularzu Zamówienia informacji wskazanych w ustępie poprzednim oraz wykonania operacji „Złóż Zamówienie”. Wygenerowanie Zamówienia przez Kupującego poczytuje się za złożenie przez niego wobec Sprzedawcy zaproszenia do złożenia przez Sprzedającego oferty sprzedaży wybranych przez Kupującego Towarów. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na posłużenie się pocztą elektroniczną Kupującego, w celu złożenia mu przez Sprzedającego propozycji zawarcia umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego przy dokonywaniu rejestracji, ofertę sprzedaży Towarów określonych w Zamówieniu. Stosownie do posiadanych zasobów, Sprzedawca złoży Kupującemu ofertę sprzedaży Towarów w ilości nie większej niż określona w Zamówieniu. Oferta złożona przez Sprzedawcę będzie określała:

 

 • nazwę i adres siedziby Sprzedawc, nr NIP, oraz rodzaj i ilość Towarów, które Sprzedawca gotowy jest sprzedać Kupującemu;
 • istotne właściwości świadczenia Sprzedawcy i jego przedmiotu;
 • cenę jednostkową brutto za poszczególne Towary, oraz łączną cenę należną Sprzedawcy za wszystkie Towary objęte daną ofertą sprzedaży, obejmującą wszystkie jej składniki (w tym podatki);
 • sposób uiszczenia ceny, zgodny ze sposobem określonym przez Kupującego w Zamówieniu (z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 poniżej);
 • miejsce odbioru Towaru przez Kupującego;
 • sposób przesłania (dostawy) Towaru do miejsca odbioru, zgodny ze sposobem określonym przez Kupującego w Zamówieniu;
 • koszty przesłania Towaru;
 • termin związania ofertą Sprzedawcy.

 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza  zawarcie umowy sprzedaży Towarów, zgodnej z warunkami określonymi w ofercie Sprzedawcy i niniejszym Regulaminie, a Sprzedawca przystępuje do jej wykonania.

 6. Oferta Sprzedawcy może być przyjęta jedynie w całości i bez zastrzeżeń.

 

 • 3 Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępnia treści umowy. Środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów.

 Treść umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą, jest utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Kupującemu poprzez:

 • przesłanie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty Sprzedawcy 
 • zachowanie powyższej korespondencji w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 • Sprzedawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: zapory firewall, system ochrony antywirusowej, weryfikacja haseł dostępowych do wprowadzanych danych, uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym.
 • Wszelkie komunikaty przekazywane za pośrednictwem Sklepu, sporządzane są w języku polskim. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w języku polskim.

 

 • 4 Zasady dostarczania Towaru.

 

 1. Na podstawie umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się do wydania i przeniesienia na Kupującego własności Towarów wskazanych w przyjętej przez Kupującego ofercie Sprzedawcy, a Kupujący zobowiązuje się do ich odebrania i zapłaty Sprzedawcy ceny określonej w przyjętej przez siebie ofercie Sprzedawcy.

 

 1. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu, mogą być wydane (dostarczone) Kupującemu na terytorium Polski. Sprzedawca zastrzega, że nie realizuje przesyłek poza granicami Polski.

 

 1. Na podstawie umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać Towary Kupującemu, do miejsca jego odbioru wskazanego w ofercie Sprzedawcy i określonego na podstawie złożonego przez Kupującego Zamówienia.                                      
 2. Sprzedawca prześle Towar do tego miejsca, powierzając jego przewiezienie, w zależności od wyboru Kupującego wskazanego w Zamówieniu:

 

 • PPUP Poczta Polska, tzw. „przesyłką za pobraniem”;
 • PPUP Poczta Polska, przesyłką typu „priorytet”;
 • Firma kurierska Fedex, przesyłką typu „za pobraniem” lub „standardowa”.

    5. Towar zostanie dostarczony Kupującemu:

 

 • w przypadku, gdy jego przesłanie zostało powierzone PPUP Poczta Polska, tzw. „przesyłką za pobraniem” – w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny Towaru, chyba że dojdzie do opóźnienia z powodu okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności z powodu zachowania PPUP Poczta Polska;
 • w przypadku, gdy jego przesłanie zostało powierzone PPUP Poczta Polska, przesyłką typu „priorytet” – w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny Towaru, chyba że dojdzie do opóźnienia z powodu okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności z powodu zachowania PPUP Poczta Polska;
 • w przypadku, gdy jego przesłanie zostało powierzone firmie kurierskiej Fedex, przesyłką typu standard lub za pobraniem – w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny Towaru, chyba że dojdzie do opóźnienia z powodu okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności z powodu zachowania Fedex..

     6. Przesyłka z Towarem może być wydana w miejscu, do którego została przesłana:

 

 • osobiście do rąk Kupującego, lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – do rąk osoby wskazanej przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie i zgodnie z ustępem 4 tego §;
 • osobie dorosłej obecnej w miejscu przesłania, która podejmie się doręczenia przesyłki Kupującemu;
 • osobie dorosłej obecnej w miejscu przesłania, upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu przesłania.

   7. Kupujący (lub odpowiednio działająca na jego rzecz osoba odbierająca Towar) zobowiązany jest             do  pokwitowania odbioru Towarów od Sprzedawcy.

  8. Jeżeli płatność za Towar ma być dokonywana za pobraniem, wydanie Towaru Kupującemu nastąpi          równocześnie z uiszczeniem wszelkich należności wynikających z umowy sprzedaży (w tym ceny i        kosztów przesłania Towaru)  ciążących na przesyłce.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku:

 

 • niemożliwości wydania przesyłki Towaru w ustalonym miejscu jej odbioru, z powodu nieobecności Kupującego lub innej osoby, która podjęłaby się doręczenia przesyłki Kupującemu;
 • nieuzasadnionej odmowy przyjęcia Towaru w miejscu jego odbioru;
 • odmowy uiszczenia należności wynikających z umowy sprzedaży, przy wydaniu Towaru.

 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Kupującemu również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc1@ananda.pl

     10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami              ustępów 5 i 11 niniejszego paragrafu, po uiszczeniu ceny przez Kupującego, Sprzedawca                      dokona  zwrotu Kupującemu otrzymanej należności, przelewem na rachunek bankowy                          Kupującego wskazany przez Kupującego, a w przypadku zapłaty za pobraniem przekazem                    pocztowym na adres nadania przesyłki – w terminie 21 dni od daty złożenia Kupującemu                      oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

       11. Przed odebraniem Towarów, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia sposobu                             opakowania,  ilości i stanu wydawanych przez Sprzedawcę Towarów, a także stanu przesyłki.                 Kupujący zweryfikuje ww. okoliczności z treścią pokwiktowania (listu przewozowego)                           dołączonego do Towaru. Wszelkie rozbieżności w powyższym zakresie, (tj. zastrzeżenia co do               stanu, ilości lub sposobu opakowania bądź stanu przesyłki), Kupujący odnotuje w pokwitowaniu           (liście przewozowym) dołączonym do przesyłki.

 

 • 5 Cena i koszty przesłania Towaru.

 

 1. W zamian za nabywany Towar, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy ceny określonej w ofercie Sprzedawcy (lub odpowiednio ofercie zakupu złożonej przez Kupującego, w przypadku wskazanym w §2 ust. 8 zdania 2 i 3 powyżej). Cena wskazana w ofercie Sprzedawcy, może być inna od ceny prezentowanej za pośrednictwem Sklepu, przy składaniu przez Kupującego Zamówienia, w szczególności ze względu na wyczerpanie zasobów Towaru objętych akcją promocyjną lub dezaktualizację informacji publikowanych za pośrednictwem wspomnianej witryny internetowej. Okoliczność taka zostanie wskazana w ofercie Sprzedawcy i musi być zaaprobowana przez Kupującego poprzez przyjęcie takiej oferty.

 

 1. Za wyjątkiem odbioru Towaru we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami § 4 ustęp 4 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesłania Towaru do miejsca jego odbioru. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesłania Towaru, według stawek obowiązujących u danego przewoźnika (PPUP Poczta Polska lub Opek).

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Sprzedawcy kosztów przesłania Towaru, wraz z zapłatą ceny należnej za ten Towar.

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu następującego, należności Sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą być uiszczone według wyboru Kupującego określonego w Zamówieniu:

 

 • przy odbiorze przesyłki z Towarem za pobraniem;
 • przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem sieci Internet; lube-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay”.
 • przelewem, na jeden z rachunków bankowych Sprzedawcy wskazany na witrynie internetowej Sklepu.

 

 1. Jeżeli należności wynikające z umowy sprzedaży mają być uiszczone za pobraniem, przy odbiorze Towaru, Kupujący dokona zapłaty ceny i innych należności wynikających z umowy sprzedaży i ciążących na przesyłce (kosztów przesłania) osobie, którą Sprzedawca posługuje się w celu wydania kupującemu Towaru (w tym pracownikowi podmiotu świadczącego usługi przewozowe).

 

 1. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub przy użyciu karty płatniczej, Sprzedający wyda Kupującemu Towar dopiero po otrzymaniu zapłaty (ceny).

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Sprzedawcy należności wynikających z umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie ze sposobem ustalonym w danej umowie.

 

 1. W przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, wierzytelności Sprzedawcy przysługujące mu względem Kupującego (np. ceny, koszty przesyłki itp.) mogą być uiszczane przelewem na rachunki bankowe.

 

 

 • 6 Zwroty i  odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot należności uiszczonych przez konsumenta na poczet umowy sprzedaży, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Zwrot ww. należności zostanie dokonany przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta przy dokonywaniu rejestracji, zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, a w przypadku zapłaty za pobraniem – zostanie przesłany przekazem pocztowym na adres nadania przesyłki.

    3. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić                          Sprzedawcy  otrzymany Towar (nie później niż w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o                  odstąpieniu), przesyłając zwracane Towary na adres Abba Pharm sp.z.o.o, Sklep  Internetowy, ul.          Marynarska 14, 02-674 Warszawa. Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego.

 

 • 7 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą być składane Sprzedawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, na adres Abba Pharm Sp.z.o.o Sklep  Internetowy, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.

 

 1. Postanowienie ustępu poprzedniego dotyczy przysługujących konsumentom uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową, oraz uprawnień wynikających z rękojmi sprzedaży, przysługujących Kupującym innym niż konsumenci.

 

 1. Wraz z reklamacją Kupujący obowiązany jest wykazać zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży dotyczącej reklamowanego Towaru (w szczególności przez dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, w tym faktury VAT lub rachunku).

 

 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że wada Towaru powstała podczas jego przesłania Kupującemu, Kupujący wskaże i uprawdopodobni tę okoliczność w reklamacji (w szczególności, przesyłając pokwitowanie przyjęcia przesyłki, podpisane przez osobę dostarczającą ją na polecenie Sprzedawcy, wraz z adnotacją o jej uszkodzeniu lub nienależytym stanie).

 

 • 8 Dane dotyczące Kupujących

 

 1. Przy dokonywaniu rejestracji, o której mowa w § 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji:

 

 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę);
 • adres i miejsce zamieszkania (siedziby);
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres korespondencyjny (pod którym odbierane będą także Towary);
 • numer NIP, w przypadku jednostek lub osób, które chcą otrzymać fakturę zakupu;
 • w przypadku osób fizycznych, wskazanie czy zakupy za pośrednictwem Sklepu będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Towaru;
 • telefon kontaktowy.

 

 1. Osoby fizyczne dokonywające zakupów za pośrednictwem Sklepu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wskazanych w ustępie poprzednim, przez Abba Sp zo.o. ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu (w tym związanych z ewidencjonowaniem klientów Sklepu oraz zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży), jak również w celu marketingowym (informowanie o specjalnych ofertach handlowych Sprzedawcy). Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości. Osobom tym przysługuje prawo wglądu i poprawiania dotyczących ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2016 r. i określa warunki wszystkich umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu po tej dacie.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl